Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla potrzeb

 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 

I.       WPROWADZENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty

 na dostawę środków czystości na rok 2015.

 

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
  2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo

 zamówień publicznych i wynosi poniżej 30 000 EURO.

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

1.      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

Ul. Kilińskiego 23,

59-225 Chojnów

NIP: 694-10-45-831

2.      Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

·                Pan Daniel Osadkowski tel. 76/854-96-17 w.21

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego

 dla poszczególnych środków czystości wg załącznika nr 1. Dopuszczalne jest

 zastosowanie środków równoważnych, których działanie jest identyczne z wymienionymi

 w załączniku.

3. Dostarczenie środków czystości powinno być realizowane transportem

własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie

zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu

umowy do siedziby Zamawiającego.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.      Termin wykonania zamówienia wynosi max. 7 dni od dnia złożenia przez

 zamawiającego zamówienia.

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

 

1.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście,

za pośrednictwem poczty  lub kuriera):

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23,

59-225 Chojnów, Sekretariat Szkoły; do dnia 16.01.2015 roku, do godz. 1200.

2.      Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie

opisanej Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla SP4,

 z dopiskiem „Nie otwierać przed 16.01.2014 r. przed godz. 1215" .

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

              

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2

do Zapytania, czytelnym pismem

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną

 do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złącznik nr 1

Formularz wyceny przedmiotu zamówienia

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………….

 

 

Lp

Opis

J.m.

Ilość

Cena netto za j.m.

Vat

1

Savo przeciw pleśni 500ml

szt.

84

 

 

2

Płyn do mycia naczyń Ludwik

l.

27

 

 

3

Domestos 1250ml lub równoważny

szt.

56

 

 

4

Płyn do sprzątania Ajax

l.

30

 

 

5

WC Tytan

l.

130

 

 

6

Worki na śmieci 35/50

szt.

192

 

 

7

Worki na śmieci 60/50

szt.

77

 

 

8

Ręczniki papierowe ZZ zielone karton 4000szt.

szt.

30

 

 

9

Papier toaletowy Kubu/Elf64

szt.

960

 

 

10

Papier toaletowy Jumbo

szt.

600

 

 

11

Ace wybielacz

l.

110

 

 

12

IZO 500

szt.

42

 

 

13

Tenzi Uniclean UC

l.

80

 

 

14

Tenzi Top Glass

l.

78

 

 

15

Żel BHP

l.

96

 

 

16

Mydło Tenzi Sapone białe lub bezbarwne

l.

920

 

 

17

Żel do prania

l.

4

 

 

18

Proszek do prania Bryza lub podobny

kg.

53

 

 

19

Płyn do płukania

l.

16

 

 

20

Odpieniacz Tenzi Defoam

l.

30

 

 

21

Jawel wybielacz

l.

5

 

 

22

WC Duck krążek żelowy

szt.

20

 

 

23

Worki na śmieci 160/10

szt.

34

 

 

24

Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

l.

5

 

 

25

Worki na śmieci 120/25

szt.

13

 

 

26

Cif mleczko niebieskie z wybielaczem 700ml

szt.

61

 

 

27

Płyn do podłóg Floor

l.

33

 

 

28

Cilit Bang

szt.

13

 

 

29

WC Sani

l.

10

 

 

30

Sól do zmywarek

kg.

6

 

 

31

Udrażniacz do rur Kret

kg.

12

 

 

32

Wkład do odświeżacza Air Wick Freshmatic

szt.

20

 

 

33

Polybuz Trendy T201

l.

30

 

 

34

Pasta do podłogi Tytan

l.

60

 

 

35

Ręczniki kuchenne A2

szt.

58

 

 

36

Erolcid G491

l.

4

 

 

37

Perfect G440

l.

10

 

 

38

Office Clean kwiatowy z rozpylaczem

l.

3

 

 

 

 

Cena musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia.

Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się

 do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

 

.................................... dnia ........................ ……………………………………….

                                        podpis i pieczęć

 

 Załącznik nr 2

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy

Ja / My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

...........................................................................................................................................................

( pełna nazwa i adres firmy )

Strona internetowa ; …………………………………………………………………………………..

Nr telefonu : …………………………………………………………………………………………

Numer faksu : …………………………………………………………………………………………

Numer REGON : ……………………………………………………………………………………..

Numer NIP : …………………………………………………………………………………………..

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na dostawę  środków

czystości dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

1.      SKŁADAM (Y ) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie

 z zapytaniem ofertowym.

2.      OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału

 w postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w niej

 postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: wg załącznika nr 1

4. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami

i w terminie podanym w zapytaniu ofertowym.

5. GWARANTUJE(MY) okres stałości cen na czas  1 rok.

6. UDZIELAM (Y) gwarancji, że towar jest dobrej jakości i wolny od wad

oraz posiada wymagane atesty i certfikaty.

7. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia

nam zamówienia jest :

.............................................................. , tel. ..............................

 

 

.................................... dnia ........................                    ……………………………………

                                                                                                                         podpis i pieczęć

 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie