Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego dla klas VII – VIII w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" odbywają się w czwartki na 7 lekcji. Uczestniczy w nich 4 dziewczynki i 4 chłopców.

 

Głównym celem zajęć jest :

·      Uświadomienie uczniom jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole ale w życiu codziennym

·      Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz uzyskanie lepszych wyników w nauce oparte na niwelowaniu deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno –leksykalnych , słownictwa oraz funkcji językowych.

 

Zadania:

- rozwijanie i ćwiczenie kompetencji językowych takich jak rozumienie ze słuchu, przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych,

- posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

- poznanie i przypomnienie środków językowych, gramatycznych i leksykalnych

- „wyposażenie" uczniów w język funkcjonalny zawierający rozmaite wyrażenia, które pozwolą im stosownie zareagować w sytuacji dnia codziennego

 

Treści:

- podstawowy zasób środków leksykalnych zawartych w programie nauczania w zakresie tematów (zdrowie, zakupy, żywienie, miejsce zamieszkania , człowiek itp.)

- opanowanie podstawowych struktur gramatycznych i stosowanie ich w typowych kontekstach sytuacyjnych

-posługiwanie się zasobem środków językowych ( wyrażeń i zwrotów) np. wyrażanie zgody, przyjmowanie zaproszenia , ostrzeganie, podejmowanie spontanicznych decyzji itp.

- tworzenie wypowiedzi pisemnej (mail, notatka, ogłoszenie, blog, zaproszenie)

- ćwiczenie czterech sprawności językowych: pisanie ,  mówienie, czytanie i słuchanie z uwzględnieniem tematów do egzaminu ósmoklasisty

- opanowanie  technik egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie zadań do egzaminu ósmoklasisty     

Na zajęciach korzystamy z zakupionej tablicy interaktywnej oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego jak: Megapakiet Profesor Henry 6.0- Konwersacje, rozumienie ze słuchu, gramatyka i słownictwo oraz z multimedialnego programu „Przygody detektywa Bartka".


    (szerokość: 565 / wysokość: 423)

      (szerokość: 565 / wysokość: 423)

      (szerokość: 565 / wysokość: 423)

      (szerokość: 565 / wysokość: 423)

      (szerokość: 565 / wysokość: 423)

     (szerokość: 565 / wysokość: 423)

       E.R

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie