Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie 

na rok szkolny 2021/2022


na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2021/2022.

§ 1. 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


2. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7-letniego  składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie od 01 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r., w drugim terminie uzupełniającym od 21 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.. Wzór wniosków stanowi (karta) – załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.


3. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka sześcioletniego składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie od 01 marca 2021 do 22 marca 2021. Drugi termin uzupełniający od 21 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021.


 Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
  • diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

  • dyrektor
  • zastępca dyrektora
  • pedagog
  • przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

5. Podanie  do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 31 marca 2021 r., natomiast w terminie uzupełniającym - 05.07.2021 r..


6. W terminie  01 kwietnia 2021 r. - 12.04.2021 r.  Rodzic potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia. W terminie uzupełniającym 06 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r. 


7. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce.


8. 14 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym 14 lipca 2021 r.


9. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje Dyrektor szkoły. 


§ 2. 

1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

2. Karty zgłoszenia  dziecka do klasy I (załącznik nr 1) należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej https://sp4.chojnow.eu/–   w zakładce o szkole Dyrektor szkoły

mgr  Beata Miler-KornickaW związku z pandemią Covid-19 karty zapisu prosimy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły - wejście główne od ul Kilińskiego.

                                                                                         

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie