Regulamin konkursu fotograficznego

         „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice"

 (szerokość: 375 / wysokość: 348)

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII , rodziców oraz sympatyków Szkoły  Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie Miejsca Pamięci Narodowej -    

    Chojnowa i okolic  poprzez fotografię.

3. Cele konkursu:

   - Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania

   wolnego czasu.

   - Upamiętnienie 100 - lecia Niepodległości Polski.

   - Poznanie miejsc Pamięci Narodowej w regionie.

   - Budzenie patriotyzmu.

4. Sposób przeprowadzania konkursu:

  - Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac.

  - Format prac: dowolny

  - zdjęcia należy dostarczyć do biblioteki szkolnej oraz dołączyć kartkę

    z imieniem i nazwiskiem autora, tytuł pracy oraz oświadczeniem o prawach

    autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

    Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 kwietnia 2018 r.

6. Kryteria oceny prac. Komisja będzie oceniała:

    - Estetyka i efekt wizualny, przejrzystość techniczna poprawność wykonania.

    - Prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę.

    - Oryginalne ujęcie Miejsc Pamięci Narodowej.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie będą opublikowane na stronie internetowej

     Szkoły oraz wyeksponowane w „Czwórkowej Galerii"

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dniu 27 kwietnia 2018 r. oraz

    wykorzystane w celu promocji 100 - lecia Niepodległości Polski i Szkoły.


 Zapraszamy do udziału: uczniów klas IV-VII , rodziców oraz sympatyków Szkoły  Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

                                                                               

 Oświadczenie dzieci, rodziców, sympatyków Szkoły konkursu fotograficznego pt.  „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice"

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wyłącznie na potrzeby szkoły, moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*oraz na użyczenie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w przypadku publikacji zdjęć na stronach internetowych organizatora konkursu fotograficznego pt.  „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice".

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o ochronie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880)

 

 

 

……………………………….                                                             ……………………………………..

miejscowość, data                                                                                        czytelny podpis

 

  Pobierz plik do wydruku (14.87 kb)

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie